Privacy statement

Stichting De Roze Leeuw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting De Roze Leeuw kan de volgende gegevens opgeslagen hebben:

GEGEVENS DIE U ZELF AAN ONS VERSTREKT: 
– Voor- en achternaam 
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

AUTOMATISCH BIJ HET VERZENDEN VAN EEN FORMULIER VIA DEZE WEBSITE:
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Locatiegegevens
Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk wanneer u met een website communiceert. U kunt zien welke gegevens zichtbaar zijn via de volgende website: https://whatismyipaddress.com/nl/mijn-ip. 

COOKIES:
– Gegevens over uw activiteiten op onze website. (google analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@derozeleeuw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Roze Leeuw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (alleen bij uw nadrukkelijke toestemming) 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en nieuwserichten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren. Bijvoorbeeld boeken of andere goodies te verkrijgen zijn op onze website. 
– Stichting De Roze Leeuw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Roze Leeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Roze Leeuw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij een brief of een door u besteld product verzenden. Denk hierbij aan uw adresgegevens op het pakketje of brief. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Roze Leeuw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Onze website-server ziet bijvoorbeeld automatisch in welke taal uw internet browser is. Als deze in het Nederlands staat ingesteld, zal onze website in het Nederlands vertoond worden. Wanneer uw browser in het Engels staat ingesteld, zal onze website in het Engels vertoond worden. Wij persoonlijk zien deze gegevens niet. Enkel de server van onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. (Google analytics, zodat wij de demografie van de bezoekers van onze website kunnen zien en welke paginas veel bezocht worden) U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Roze Leeuw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@derozeleeuw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting De Roze Leeuw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Roze Leeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of via info@derozeleeuw.nl.

© 2022 All Rights Reserved.